Phoenix Criminal Lawyer
Май 10, 2018

Плавінскі У. А., Плавінскі М. А. Археалагічныя сведчанні вайсковых канфліктаў і ваенна-тэхнічных кантактаў насельніцтва Беларускага Падзвіння з крыжакамі ў XIII–XIV стст. // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў : зборнік навуковых артыкулаў II міжнароднай навуковай канферэнцыі (Полацк, 17 — 18 красавіка 2014г.) : да 20-годдзя археалагічных і этнаграфічных экспедыцый ПДУ : у 2 частках. Ч.1. Наваполацк : ПДУ, 2014. С. 83-89.

Скачать Археологические свидетельства военных конфликтов и военно-технических контактов